QUYỀN TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG

QUYỀN TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG

            Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2021.

           Theo đó, quy định cổ đông phổ thông hoặc nhóm cổ đông phổ thông sơ hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty được thực hiện quyền yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp:

  • Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
  • Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

 Ngoài ra, cổ đông và nhóm cổ đông nêu trên còn được thực hiện các quyền sau đây:

  • Xem xét, tra cứu, trích lục biên bản và nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban Kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua hội đồng quan trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty.
  • Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết.
  • Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ Công ty.

(Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020)

             Khác với quy định tại Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014, quy định:

              Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty được quyền yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong một số trường hợp.

            Như vậy, so với Luật Doanh nghiệp 2014 quy định cổ đông phổ thông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông thì mới được triệu tập Đại hội đồng cổ đông, nhưng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì chỉ cần sở hữu 05% thì đã có các quyền nêu trên. Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như vậy tạo điều kiện cho các cổ đông có tỷ lệ % tổng số cổ phần phổ thông nhỏ mở rộng quyền hạn, đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các cổ đông.

           Trên đây là bài viết của Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần và Cộng sự. Mọi thắc mắc cần được tư vấn của quý khách hàng xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại, email hoặc liên hệ trực tiếp tại Công ty để được hỗ trợ.

CÔNG TY LUẬT TNHH NGUYỄN LÊ TRẦN VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: 14-16 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0938343384 (Ls Binh) – 0938132982 (Ls Quyền) – 0977761893 (Ls Huy)

Email: nltlawfirm@gmail.com

Web: citylawyer.vn

Luật sư hàng đầu tại ILAW:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *